سیمئونه: تساوی راضی کننده نبود چون می خواستیم به بارسلونا نزدیک شویم