معاون رئیس جمهور از شیک از امیر کویت به دخالت در بحران کنونی در منطقه