بی کفایت ترین دولت در کنترل بازار ارز/ داری اشتباه می کنی خلبان!