مورینیو: برای صعود به پشتیبانی از طرفداران مورد نیاز است