روزنامه گل ، پنجشنبه ۱۶ فروردین ؛ درگیری به خاطر رفاقت با منصوریان ؟!