حدادی فر: بازیکنان در رده جهان/ باید در زمان به آنها را با ضربه سریع