در گفت و گو با "هواپیما" و "از"; طناز مجازی فضای غیرمجازی