این ادعا مجموعه دلو ورزش/ توافق میلان, گلر, ملی, اسپانیا