جلیلی: چرا کسی اقدام امام جمعه سرپل ذهاب چشم پوشی است ؟ عکس: