تصویری بیانیه ای از آسیب های جدی وارد شده به مهره های گردن "هر"