اوجاقی: کارمان سخت است چون چینی ها علیه ما موضع گرفته اند/ در اندونزی جنگ تمام عیار خواهیم داشت