چرا رونالدو شایعات و انتقال نیمار به رئال دیوانه است ؟