استفاده از دشت کویر برای تولید از ارز دیجیتال در کشور!