حضور اردوغان و پادشاه عربستان سعودی با تمرکز بر سوریه