ادعای برادفورد: عدم وجود رهبر پاریس سنت ژرمن مقابل رئال مادرید