منتظری: تمدید قرارداد کی روش برای مردم ایران خوشحال کننده است