هر راهپیمایی بدون مجوز ، در برابر وزارت بهداشت غیر قانونی است