بی تفاوتی "استقلالی" به حرکت جنجالی مدرسه از "تخت جمشید" !