نقد کامل از سیگنال برخی از توجه داشته باشید بودجه به کمیسیون تلفیق