دسته کوچک موسیقی جاز هستند از ماجرا "سیلی عثمانی" در سفر به اروپا