ادامه داد: رشد شاخص کلی بورس/ مدتها در صدر بیشترین ارزش معاملات