اگر ما را بکشند و امنیت است. باید با توجه به قرآن ما