برخی از الگوی منحصر به فرد در شرکت های بین المللی تولید کنندگان خودرو