کاوانی به ثبت رسیده /بهترین گلزن اروگوئه در آستانه جاودانه تصاویر: