بیان مشارکت جامعه پزشکی از طریق انجمنâ € Œها حقوقی حوزه قضایی است.