دستگاه من گمان می کنم آن را در کمتر از یک دقیقه در تعيين!