هوا حرکت "بسیار سنگین" معابر در تهران در روز سه شنبه