ابراز نگرانی ژاپن نسبت به فعالیت یک شرکت آمریکایی در جزایر کوریل