چراغ سبز دولت به این اتحادیه است. این قرارداد که گسترش