نشست ترامپ با مشاور امنیت ملی آمریکا درباره سوریه بی نتیجه پایان یافت