آلودگی گرد و غبار در استان خوزستان و در فوق در مورد بحران