برانکو: امیدوارم شکست امروز ما قیمت بیشتر جامد/ این از دست دادن اصلا خوب نیست.