دادستان تهران: ادعای, امنیت زیست محیطی فعالیت های کاذب