در جلسه شفر و کی روش چه گذشت؟! ؛ همه چیز از جلسه شفر و کی روش