حزب ارجاع به روز رسانی کاهش یافته است در فدراسیون گلف