"خوب تمرین" ما انتظار داریم که در سال آینده جهان جونیور