واکنش اوکتاویو به قطع همکاری با تیم ملی فوتبال ساحلی