در سی و ششمین جشنواره فیلم, چه اتفاقی افتاده است ؟