رمز و راز قتل, مدرن, تنش ادامه به ریز ریز کردن بقیه