نامه ای از کمیته اقتصادی به رئیس جمهور خود را برای دیدار با نمایندگان حقوقی به 5 سوال اقتصادی