دانش نمایندگی از کار "پدر انیمیشن ایران" در باغ موزه هنر ایرانی +صدا