دعوت رسمی دمشق از سازمان منع اشاعه تسلیحات شیمیایی برای سفر به دوما