دستگاه ها و صنایع برای حل مشکلات خود به دانشگاه ها اعتماد کنند