تشکیل صندوق حمایت از خانواده‌ حادثه‌دیدگان صنعت آب و برق