جنگ بین نهادهای دولتی شده است تشکیل تبر به ریشه فرهنگ و گردشگری ادامه!