همه پرسی که قفل باز ؟ /مطابق با کسب و کار آرم برخی از "صنعت انقلاب" / در رسانه ملی هر زمان که یک اطلاع رسانی است ؟ /مسئولیت حفظ جان زندانی