رهبران منطقه در برابر وحشت ایجاد یک غلط برای ما هوشیار باشند