دستمزد انجماد و غیره. دیدار با صاحب دانش به مشکل مورد/کارکنان تعادل بین حداقل صاحبان نگه دارید