وزیر خارجه قطر: اختلاف با ایران باید از طریق گفت و گو حل و فصل شود