ایالات متحده هوایی مشترک عاطفی در روند صلح در خاورمیانه است.